Hoàng Sơn Computer

 CN1: 237 LÊ HỒNG PHONG, QUY NHƠN
 CN2: 114 NGÔ MÂY, QUY NHƠN 
 HOTLINE: 078.771.6888 
 HOTLINE: 078.771.6888 
 Email: hotro@hoangsoncomputer.com 
 Skype: Hscompany1